Hệ thống đếm mười được triển khai trên toàn chuỗi cửa hàng MLB tại Việt Nam. Giúp thương hiệu đánh giá được hiệu quả hoạt động, các chương trình marketing và đánh giá tỷ lệ chuyển đổi, bố trí nhân sự, so sánh hiệu quả hoạt động giữa các cửa hàng.