Camera đếm người 3D dùng cho bán lẻ đạt độ chính xác trên 95% Camera đếm người 3D dùng cho bán lẻ đạt độ chính xác trên 95%